Modlitby

Ve jménu Otce

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Otcenáš

Otce náš, jenž jsi na nebesích, posvet se jméno tvé, prijd království tvé, bud vule tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes a odpust nám naše viny, jako(ž) i my odpouštíme našim viníkum a neuved nás v pokušení, ale chran nás od zlého. [Nebot tvé je království i moc i sláva naveky.] Amen.

Sláva Otci

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na pocátku, i nyní i vždycky a na veky veku.

Pane Ježíši

Pane Ježíši, odpust nám naše hríchy, uchran nás pekelného ohne a prived do nebe všechny duše, zvlášte ty, které tvého milosrdenství nejvíce potrebují.

Zdrávas Maria

Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hríšné, nyní iv hodinu smrti naší. Amen.

Apoštolské vyznání (Nicht Katholisch Creedo)

Verím v Boha, Otce všemohoucího, Stvoritele nebe i zeme. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se pocal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpel pod Pontiem Pilátem, ukrižován umrel i pohrben jest; sestoupil do pekel, tretího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud prijde soudit živé i mrtvé. Verím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, spolecenství svatých, odpuštení hríchu, vzkríšení tela a život vecný. Amen.

Fatima

Sitemap | Impressum